האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי הרוכשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לעובדי החברה, ולכל ערכאה שיפוטית, לכל רשות ולכל גורם הרלוונטי לפעילות האתר ולמעט במקרים הבאים:

אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.
אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר.
אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר.
אם המשתמש עשה באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם פרטי המשתמש משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ובמאגרי המידע של המתווכים.

האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמשים באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמשים, מוצר שרכשו, מוצרים בהם הביעו עניין, עמודים שצפו בהם, הצעות שעניינו אותם, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב-Cookies, על מנת שזה ישמש את האתר בכניסותיו הבאות של המשתמשים לאתר.

Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש/ת (לעניין זה, מחשב המשתמש/ת – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש/ת כדוגמת סוג המוצרים ו/או אתרים המועדף על המשתמש/ת, דרכי הגישה שלהם לאתר, סוג האינפורמציה שהם מבקשים לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש/ת וכיו"ב.

באישור תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר, המשתמש מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב-Cookie ולזהות את המשתמש על פיו. המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קובצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.
האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרו המשתמשים בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיהם בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את המשתמשים באופן אישי.

האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר ובאישור תקנון זה המשתמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. באפשרות המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.

מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד משתמשי האתר לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.