תקנון אתר jastice.com

ברוכים הבאים לאתר ג'סטיס!

כללי

1.אתר ג'סטיס שכתובתו באינטרנט הינה www.jastice.com (להלן: "האתר") בבעלות יסמין פת (להלן: "החברה"), הינו אתר סחר מקוון למכירת תכשיטים. כל ההוראות בתקנון זה החלות על האתר וכל התייחסות אחרת בתקנון לאתר משמע האתר והחברה, ביחד ולחוד. 

2. האתר מהווה זירה לרכישת מבחר של קולקציות תכשיטים המוצגות באתר (להלן: "המוצרים")

3. כל שימוש באתר, ובפרט כל רכישה של המוצרים באמצעות האתר, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הרוכשים מוחזקים כמי שהסכימו ואישרו את תנאי תקנון זה, זאת כתנאי מוקדם לאפשרות לרכוש את המוצרים באמצעות האתר. 

4. אנא קראו את התנאים המפורטים בתקנון זה להלן בקפידה, בטרם תבצעו כל פעולה באתר, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין האתר. מובהר כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדכם כי קראתם את הוראות תקנון זה, הבנתם אותם והנכם מסכימים להם ללא הסתייגות.

5. האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר החברה הוא שיחייב את הצדדים. בכל מקרה של אי-התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם החברה, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה. 

6. בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות אלינו באתר באמצעות השארת פרטי דואר אלקטרוני ו/או מס' טלפון, ונציג האתר יחזור אליך.

רישום לאתר 

7. אין חובה להירשם לאתר לשם ביצוע רכישות מוצרים. ככל שתבחר להירשם לאתר, יחולו עליך הכללים הבאים.

8. בעת מילוי טופס הרישום, יידרשו ממשתמשי האתר לבחור שם משתמש וסיסמא אשר יאפשרו לאתר לזהותם בכניסה חוזרת לאתר, ויחסכו מהם בפעמים הבאות את החזרה על פרוצדורת מילוי הפרטים. 

9. משתמשי האתר מתחייבים לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיהם, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, משתמשי האתר מתחייבים לעדכן את המידע כפי שנמסר בהליך הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. 

10. על פי חוק משתמשי האתר אינם חייבים למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונם בלבד. 

11. משתמשי האתר אחראים באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייבים להודיע לאתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלו ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. במקרה של אובדן או גילוי לצד שלישי של הסיסמא ו/או שם המשתמש עשויים המשתמשים להיות חשופים לביצוע פעולות על ידי אחרים אשר יתבצעו תחת שמם ויחייבו אותם. לפיכך, אם הנתונים הנ"ל אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, מוטלת על משתמשי האתר החובה לשנותם לאלתר.

12. במסגרת ההרשמה לאתר מתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידי המשתמש לאתר לבין חשבון הפייסבוק וגוגל וכן הפרטיים שלו באתרים הללו (להלן: "חשבונות האתרים"). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבונות האתרים לאתר החברה, יידרש המשתמש לתת הסכמתו מראש, באמצעות מסך אישור של האתרים הנ"ל. אישור הקישור בין חשבונות האתרים לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לפרסום שמו ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבונות האתרים שלו במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותיו ו/או חוות דעתו. 

13. האתר מתחייב לפעול כמיטב יכולתו על מנת לשמור את המידע הנמסר לו על-ידי המשתמש ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

14. הנהלים אשר על פיהם פועל האתר באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").

הזכות לרכוש מוצרים באתר 

15. רק תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר נרשמו לאתר, רשאים לעשות שימוש באתר. אם הנכם מתחת לגיל 18, אנא קראו הוראות תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הוריכם (או אפוטרופוס אחר). אם אתם (או באמצעות הוריכם או האפוטרופוס שלכם) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

16. האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמשים את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים: 

16.1. אם מסרו במכוון פרטים שגויים.

16.2. אם עשו שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.

16.3. אם הפרו את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר ו/או מי מטעמו ו/או אם נמנעו מלשלם, שלא כדין, עבור המוצרים שרכשו באתר.

המוצרים המוצעים למכירה באתר ורכישתם 

17. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, האתר לא יהיה מחויב במכירת המוצר, ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש/ת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לרוכש/ת כל סכום ששילמ/ה במידה ואכן שילמ/ה לאתר ו/או האתר יבטל את החיוב במידה ובוצע. 

18. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין/ת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי האתר, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין/ת באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

19. האתר יהא רשאי למנוע מהמשתמשים את השימוש בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, אם המשתמשים ביצעו אחת מהפעולות המפורטות להלן, על אף שהתחייבו בזה שלא לבצע:

19.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מידע עובדתי אודות המשתמש או הירשמות במספר כתובות דוא"ל שונות;

19.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, לרבות החברה; 

19.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר ו/או בשימוש משתמשים אחרים;

19.4.הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר;

19.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע;

19.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו/או הרוכשים בו;

19.7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של האתר;

19.8. שימוש בכל רובוט, "תולעת", (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר;

19.9. קטיעה של הפעילות התקינה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר);

19.10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;

19.11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.

20. תמונות המוצרים באתר נועדו לשם המחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. לאתר אין כל אחריות בנוגע לתמונות המפורסמות.

21. האתר רשאי להפסיק בכל עת, וללא הודעה מראש, כל פרסום באתר ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בקשר לאמור.

אספקת המוצרים

22. אספקת המוצרים תתבצע בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. זמני האספקה של המוצרים יילקחו בחשבון ימי עסקים בלבד (כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע לא כולל ימי שישי/שבת ימי חג, ערבי חג, חול המועד פסח וסוכות או כל יום שבתון שיוכרז על-ידי הרשויות). עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח, לא תהא למזמינ/ת המוצר כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין. 

23. בהיעדר קביעה של מתכונת המשלוח בעמוד המכירה, משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתו של האתר. דמי המשלוח בסך של 20 ₪ ישולמו וייגבו מכרטיס האשראי של הרוכש במלואם במועד חיוב התשלום הראשון בגין רכישת המוצר. 

24. בהזמנת מוצרים בסכום כולל של למעלה מ-400 ₪, דמי המשלוח יחולו על האתר. 

25. ככל והמוצר נשלח לכתובת הלקוח וזה נמנע מלקבלו מכל סיבה שהיא, שליחתו מחדש של המוצר תחייב את הלקוח בדמי משלוח נוספים. 

26. לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו לשלוח את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה רשאי הרוכש להודיע, לאלתר,  כי הוא מבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, או לחלופין כי הוא מבקש לאסוף את המוצר במקום ניהול עסקיו של המוכר או במקום אחר שיקבע על ידו, אם המוכר מאפשר איסוף עצמי כאמור.

27. אם האתר מאפשר לבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה המוכר רשאי לאסוף את המוצר במועדים שנקבעו על ידי המוכר, במקום ניהול עסקיו של האתר או במקום אחר שיקבע על ידו, ובמקרה כזה לא יחויב הרוכש/ת בדמי משלוח/הובלה. האחריות הנובעת מהובלה עצמית של המוצר תחול על הרוכש/ת בלבד, והמוכר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם למוצר כתוצאה מהובלה עצמית. על הרוכש/ת מוטלת האחריות לתאם אל מול האתר את מועד איסוף המוצר. 

28. במידה ולא הודיע הרוכש/ת על פגם כלשהו במוצר תוך 24 שעות מיום קבלתו, יהווה הדבר הודאה כי לא נפל כל פגם במוצר ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה כנגד החברה או האתר לקיומו של פגם במוצר.

29. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הרוכש/ת כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

תשלום עבור המוצרים

30. המחירים המופיעים באתר הינם בש"ח בלבד וכוללים מע"מ כחוק. 

31. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הוראת התשלום של הרוכש, תבוטל הרכישה, המוצר לא יסופק לרוכש והוא יחויב בדמי ביטול בשיעור המפורט להלן, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 

32. באתר מערכת אבטחה בתקנים מחמירים מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. משתמשים הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב – SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח. בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת Pay Plus (אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). 

ביטול העסקה והחזרת המוצרים

33. האמור בפרק זה נועד להפנות תשומת לב הרוכשים להוראות מסוימות מתוך חוק הגנת הצרכן. הנוסח המלא של חוק הגנת הצרכן כפי שמתפרסם ב- "רשומות" הוא הנוסח התקף והמחייב את הצדדים, ועל הרוכשים לעיין בו.

34. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הרוכשים רשאים לבטל רכישה של מוצר באתר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת "מסמך הגילוי" (המפרט את פרטי העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן), לפי המאוחר מבניהם. (בדיקה. לא מעוניינת לתת אפשרות ביטול למוצרים שנרכשו, ובטח לא לאלו שבהזמנה אישית)

35. ביטול הזמנה לרכישת מוצר ייעשה באמצעות פניה בכתב לאתר, תוך ציון פרטי ההזמנה וסיבת הביטול, באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: yasmin.patt1@gmail.com.

36. במקרה של ביטול עסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על-ידי המוכר, יידרש הרוכש להחזיר את המוצר לכתובתו של האתר. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר למוכר כשהוא במצב תקין ושלם ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ושהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. במקרה שכזה, יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין רכישת המוצר וזאת ללא חיוב בדמי ביטול ובדמי משלוח.  – כנל לא בטוחה מה זה אומר. אם מישהו מחזיר. יקבל החזר על התכשיט בלבד. ולא על המשלוח – לא המשלוח בהלוך ולא על המשלוח חזרה אליי.

38. ביטול העסקה עד 24 שעות אחרי ביצוע ההזמנה, ויוחזרו לרוכש/ת הכספים ששילם/ה בגין העסקה כולל דמי המשלוח.

39. במקרה של ביטול העסקה, לא יהיה הרוכש/ת זכאי לפיצוי כלשהו בגין העסקה וביטולה, למעט החזר התשלום ששילם/ה בגינה. הרוכש/ת מתחייב/ת כי בכפוף לקבלת החזר התשלום כאמור, לא תהיה להם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או המוכר מכל מין וסוג, לרבות בגין אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

ביטול מכירות מצד האתר 

40. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את מכירתם של מוצרים מסוימים או בכלל במקרה של חשד לפעילות בלתי חוקית באתר ו/או תקלה ו/או כשל טכני ו/או מקום בו המוצר אזל מהמלאי ו/או כל מקרה שיש בו, לדעת האתר, בכדי לסכל או להפריע לביצוע תקין של הליך מכירתם של המוצרים. הודעה על ביטול תמסר לרוכשים באמצעות דוא״ל או באמצעות הטלפון.

מדיניות הפרטיות

41. האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי הרוכשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור באתר, לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים, ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו. 

42. האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לעובדי החברה, ולכל ערכאה שיפוטית, לכל רשות ולכל גורם הרלוונטי לפעילות האתר ולמעט במקרים הבאים:

42.1. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.

42.2. אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

42.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר.

42.4. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר.

42.5. אם המשתמש עשה באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

42.6. אם פרטי המשתמש משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 

42.7. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ובמאגרי המידע של המתווכים.

43. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמשים באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמשים, מוצר שרכשו, מוצרים בהם הביעו עניין, עמודים שצפו בהם, הצעות שעניינו אותם, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב-Cookies, על מנת שזה ישמש את האתר בכניסותיו הבאות של המשתמשים לאתר. 

Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש/ת (לעניין זה, מחשב המשתמש/ת – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש/ת כדוגמת סוג המוצרים ו/או אתרים המועדף על המשתמש/ת, דרכי הגישה שלהם לאתר, סוג האינפורמציה שהם מבקשים לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש/ת וכיו"ב. 

באישור תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר, המשתמש מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב-Cookie ולזהות את המשתמש על פיו. המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קובצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.

44. האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרו המשתמשים בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיהם בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את המשתמשים באופן אישי. 

45. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר ובאישור תקנון זה המשתמש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. באפשרות המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו.

46. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד משתמשי האתר לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

אחריות 

47. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז צוקר שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

48. נפלה טעות קולמוס בתיאור התכשיט, לא יחייב הדבר את או את הנהלת האתר.

49. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

50. בכל מקרה האתר לא ישר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

51. האתר אינו אחראי לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או צוקר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.

52. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

53. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הרוכש/ת סבור/ת כי המוצרים שרכש/ה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות בווטסאפ 054-2220482, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

קניין רוחני

54. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובבלוג המופיע באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של החברה והאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה ולאתר זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים באתר, בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

55. השימוש באתר אינו מקנה למשתמשיו רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות דיני הקניין הרוחני.

56. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

57. פרסומים המופיעים באתר הנם קניינו של באתר ולכן אין לעשות בהם שימוש הפוגע בזכות זו. אין לבצע קישור לפרסום כלשהי ללא הסכמת המפרסם.

דין וסמכות שיפוט

58. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 

59. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

60. במקרה שהשימוש באתר נעשה ממדינה שאינה ישראל, על הרוכשים לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השיפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בגין האתר לרוכשים כאמור יחול האמור לעיל.